Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

 

Elementi minimalne plače

Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo ter
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Minimalna plača znaša:

 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
 • za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Od januarja 2021 se bo uporabljala formula na podlagi katere bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

 

Zakonodaja

 

Vir: Portal GOV.SI

Ukrepi z davčnega področja, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene:

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK:

Na FURS je treba poslati posebno izjavo, ki bo prek eDavkov (na spletu ali mobilni aplikaciji) na voljo od 14.4.2020 dalje. Skrajni rok za oddajo izjave je 31.5.2020:

 • če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec, bo nakazan denar (350 EUR) na TRR 25.4.2020,
 • če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.5.2020,
 • če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, bo nakazan denar na TRR 10.6.2020.

Pogoji za dodelitev temeljnega dohodka v višini:

 • 350 evrov za mesec marec, če imajo vsaj 25 odstotkov upada prihodkov glede na februar
 • 700 evrov za meseca april in 700 evrov za maj 2020, če imajo v aprilu ali maju 2020 vsaj 50 odstotkov upada prihodkov glede na februar 2020.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ne bodo upravičeni, če imajo na dan uveljavitve tega zakona neplačane obveznosti do države.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST:

 Odlog prispevkov za socialno varnost (samozaposlenih, ki nimajo drugih zaposlenih), ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020 bo avtomatičen, brez vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi prej. Izjema so neplačniki po stanju na dan 28.2.2020 (dolg morajo poravnati do 6.4.2020).

 1. Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost – na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5.(vse našteto bo možno označiti na eni izjavi).

 

Pogoj: isti pogoji kakor pri dodelitvi mesečnih temeljnih dohodkov

 

Do oprostitev plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ne bodo upravičeni, če imajo na dan vložitve izjave neplačane obveznosti do države.

 

 

DAVKI:

 1. Rok za oddajo letnega obračuna DohDej se iz 31.3.2020 prestavi na 1.6.2020. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30 dni od oddaje obračuna.
 2. Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10.5. in 10.6.2020. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.

 

OPOMBA: Marčevko akontacijo pa je treba poravnati, ker skladno z 298. členom ZDavP-2. obrok akontacije dospe v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša (31. 3. 2020), plačan pa mora biti v 10. dneh od dospelosti. Če je zavezanec davčni obračun DDPO ali DohDej za leto 2019 predložili do 31. 3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10.4.2020. Če je omenjena obračuna oddal v aprilu, bo marčevsko akontacijo plačal 11.5.2020, če bo obračun oddal maja ali najpozneje 1. junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 10.6.2020.

 

 1. Za akontacije davka tudi ostalih mesecev lahko zavezanec:
 • vloži vlogo za znižanje predhodne akontacije davka (kot lastni dokument ali po elektronski pošti)
 • zaprosi za odlog plačila davka (npr. za akontacijo ki zapade v plačilo 10.4.) za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19.

Tags: koronavirus

 • 1
 • 2